Công cụ quản lý bảo mật nội dung của Cisco (SMA) tập trung các chức năng quản lý và báo cáo trên nhiều thiết bị bảo mật email và web của Cisco. Nó đơn giản hóa việc quản lý và lập kế hoạch, cải thiện giám sát tuân thủ, giúp cho phép thực thi chính sách nhất quán và tăng cường bảo vệ mối đe dọa.

Công cụ quản lý bảo mật nội dung của Cisco (SMA) tập trung các chức năng quản lý và báo cáo trên nhiều thiết bị bảo mật email và web của Cisco. Nó đơn giản hóa việc quản lý và lập kế hoạch, cải thiện giám sát tuân thủ, giúp cho phép thực thi chính sách nhất quán và tăng cường bảo vệ mối đe dọa.

Tập trung email và quản lý bảo mật web

Công cụ quản lý bảo mật nội dung của Cisco (SMA) tập trung các chức năng quản lý và báo cáo trên nhiều thiết bị bảo mật email và web của Cisco. Nó đơn giản hóa việc quản lý và lập kế hoạch, cải thiện giám sát tuân thủ, giúp cho phép thực thi chính sách nhất quán và tăng cường bảo vệ mối đe dọa.

Quản lý cấu hình tập trung, theo dõi và báo cáo cho Web

Cisco SMA đơn giản hóa việc quản trị bằng cách xuất bản các cấu hình từ một bảng điều khiển quản lý đơn lẻ tới nhiều thiết bị bảo mật web của Cisco. Bạn có thể quản lý các cập nhật và cài đặt tập trung trên bảng điều khiển Cisco SMA thay vì trên các thiết bị cá nhân.

Ngoài ra, các tổ chức có thể dành riêng các thiết bị cụ thể cho các ứng dụng riêng lẻ trong việc triển khai khối lượng lớn. Báo cáo được tích hợp hoàn toàn hợp nhất dữ liệu lưu lượng truy cập thời gian thực từ nhiều thiết bị bảo mật web và email của Cisco. Trong số các khả năng theo dõi và báo cáo trên web, Cisco SMA

Ghi lại các giao dịch web riêng lẻ - địa chỉ IP, tên người dùng, tên miền, thời gian và hơn thế nữa

Theo dõi nhân viên sử dụng các ứng dụng Web 2.0 - Facebook, YouTube và IM

Tổng hợp thông tin theo dõi web trong thời gian thực và hiển thị đồ họa

Xác định các trang web, danh mục URL và ứng dụng có thể truy cập bằng thiết bị của công ty

Chính sách tập trung, theo dõi, báo cáo và kiểm dịch cho email

Với Cisco SMA, bạn có thể quản lý các cập nhật và cài đặt tập trung hơn là trên các thiết bị cá nhân. Theo dõi tin nhắn tổng hợp dữ liệu từ nhiều thiết bị bảo mật email của Cisco, bao gồm dữ liệu được phân loại bởi người gửi, người nhận, chủ đề thư và các thông số khác. Các kết quả quét, chẳng hạn như các bản án spam và vi-rút, cũng được hiển thị, cũng như các vi phạm chính sách.

Thiết bị Bảo mật Emai Cisco IronPort

- Chống lại spam, vi rút và các mối đe doạ kết hợp cho các tổ chức thuộc mọi quy mô

- Thực hiện tuân thủ và bảo vệ danh tiếng cũng như tài sản nhãn hiệu

- Giảm thời gian ngừng hoạt động và đơn giản hoá việc quản lý hệ thống thư của công ty

- Được triển khai bởi hơn 40 phần trăm doanh nghiệp lớn nhất thế giới

Bình luận
Viết bình luận